HOTĂRÂRE

Nr. 83 din 30.05.2011

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice  aferentă proiectului ”Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6029/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6029/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă documentaţia tehnico-economică(proiect tehnic)-”Conductă evacuare apă epurată în emisar” – aferentă proiectului de interes judeţean ”Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni”, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă ocuparea temporară a unui teren în suprafaţă de 286 mp, situat în incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, identificat conform planului de situaţie prevăzut în anexa nr. 2, în vederea realizării lucrărilor prevăzute în documentaţia tehnico-economică de la alin.(1).

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

     Contrasemnează

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR