HOTĂRÂRE

Nr. 83 din 31.07.2012

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

                Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;

Examinând expunerea de motive nr. 8.214/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.214/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, următoarele persoane:

                      doamna Nadina Simion – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ;

                      domnul Dorinel Ursărescu – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman;

                      domnul Vasile Nica – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu- Neamţ;

                      domnul Dan-Gabriel Pavăl – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 90/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                              Cristina MITITELU