HOTĂRÂRE

Nr.84 din 30.05.2011

privind desemnarea unui reprezentant în cadrul Consiliului Etic al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice;

Examinând expunerea de motive nr. 5.404/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1.293/2011 a Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.404/2011 al Direcţiei juridice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Mihai Cojocariu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR