HOTĂRÂRE

Nr. 84 din 31.07.2012

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Neamţ în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/ al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională;

 Examinând expunerea de motive nr. 8204/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8204/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul Vasile Murariu pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                          Cristina MITITELU