ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 84 din 29 aprilie 2015

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de  31 martie 2015

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legiinr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 465/2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

Examinând expunerea de motive nr. 6486/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6486/2015 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 31.03.2015, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2015, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne ale Județului Neamț la data de 31.03.2015, conform anexei C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4:Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile ale Județului Neamț la data de 31.03.2015, conform anexei D care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia generală buget-finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 84.PDF