ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 84 din 26 aprilie 2016

privind închiderea circulaţiei publice pe un tronson de drum judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7.352/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza notei de constatare nr.8/2016 a comisiei numite prin Ordinul Prefectului Judeţului Neamţ nr.71/2016;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.352/2016 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană, al Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, adresa nr. 301.798/2016 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c”, alin.(5), lit.„a”, pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă închiderea circulaţiei publice pe tronsonul de drum judeţean DJ 207 D, cuprins între km. 6+800-11+400, până la terminarea lucrărilor de consolidare a acestuia şi de amenajare a albiei râului Siret în această zonă.

Art.2: Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană va dispune de urgenţă măsurile necesare informării utilizatorilor drumului şi a celorlate autorităţi şi instituţii publice prevăzute de lege cu privire la această restricţie, precum şi referitor la posibilele trasee ocolitoare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra-Neamţ

Nr. 84

26/04/2016