HOTĂRÂRE

Nr. 85 din 30.05.2011

privind numirea comisiei pentru evaluarea proiectului de management al directorului general-manager al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5.935/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.935/2011 al Biroului Resurse Umane, adresele nr. 403/2011 a Teatrului Municipal Bacovia Bacău, respectiv nr. 253/2011 a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural al Judeţului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se numeşte comisia pentru evaluarea proiectului de management al directorului general-manager al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ,  în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Cristian Livescu – consilier judeţean;

Membri: – Adrian Alui Gheorghe – director al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural al Judeţului Neamţ;

         Adrian Găzdaru-  director al Teatrului Municipal Bacovia Bacău.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

      

 

         Contrasemnează                                    SECRETARUL JUDEŢULUI                                             

                                                                            Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR