HOTĂRÂRE

Nr.  85 din 31.07.2012

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean

 

                Consiliul Judeţean Neamţ;

                Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

                Examinând expunerea de motive nr.8.219/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

                Văzând raportul de specialitate nr. 8.219/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

                Art.1: Se desemnează domnul Andrei Ignat ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţeane ”G.T. Kirileanu” Neamţ.

Art.2: Se desemnează domnul Ionel Arsene şi domnul Vasile Pruteanu ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.3: Se desemnează domnul Dan-Gabriel Pavăl ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ.

Art.4: Se desemnează doamna Iulia Şerban ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ.

Art.5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura, comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                       Cristina MITITELU