ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

Nr. 85 din 31 mai2013

 

 

 

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.2, lit. ”a” şi ale art. 101, alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15- 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 168/2012;

Examinând expunerea de motive nr. 6455/2013 întocmită de un grup de 15 consilieri judeţeni;

           Văzând rezultatul votului secret exprimat pentru alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ consemnat în procesul verbal nr.6466 din 31.05.2013 al Comisiei de validare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.unic: Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ domnul Dan MANOLIU.

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                               Cristina MITITELU