ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 85 din 29 aprilie 2015

privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ finanțate din bugetul Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având in vedere dispoziţiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Instrucțiunilor ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, precum și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională;

Examinând expunerea de motive nr. 4298/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 592 și 793/2015 ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț, nr.542 și 794/2015 ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, nr.242 și 419/2015 ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț, nr.1090  și 1288/2015 ale Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare și nr. 539/2015 a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 4298/2015 al Direcţiei generale buget finanţe,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.”f”, ale art. 97,  precum şi ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ finanțate din bugetul Județului Neamț, după cum urmează:

 

Denumirea instituției

Luna februarie 2015

Suma (lei)

Luna martie 2015

Suma (lei)

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț

1.188

1.188

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman

1.890

2.080

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț

2.683

2.840

Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare

3.130

3.252

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

1.104

 

 Art.2: (1) Direcţia generală buget finanţe, unitățile de învățământ special și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Responsabilitatea plății efective a drepturilor prevăzute la art.1 revine ordonatorilor terțiari de credite ai unităților de învățământ finanțate din bugetul Județului Neamț, precum și compartimentelor financiar-contabile ale acestora, care verifică realitatea și legalitatea sumelor solicitate.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU