HOTĂRÂRE

Nr. 86 din 30.05.2011

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului

Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ

în anul 2010

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5.847/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza procesului verbal final nr. 5.494/2011 al comisiei de evaluare anuală a managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi a procesului verbal final nr. 5.801/2011 al comisiei de evaluare anuală a managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.847/2011 al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţîn anul 2010, notat cu 10.00, realizat de către domnul director-manager Gheorghe Dumitroaia.

Art.2:Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ în anul 2010, notat cu 10.00, realizat de către domnul director-manager Constantin Bostan.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

   Contrasemnează

                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR