HOTĂRÂRE
Nr.86 din 5.06.2013

privind aprobarea unui proiect de interes regional, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect

Consiliul Județean Neamț;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3- Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență;
Examinând expunerea de motive nr. 6468/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 289/2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 6468/2013 al Direcției generale de dezvoltare județeană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.8, alin.(6), lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă proiectul ”Îmbunătățirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”.
Art.2: Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, după cum urmează:
– suma de 49.418,89 lei din care 9.564,95 lei TVA, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului;
– suma de 0,00 lei reprezentând contribuția Consiliului Județean Neamț la cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului.
Art.3: Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Neamţ a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, respectiv suma de 2.421.525,60 lei, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.4: Se aprobă calendarul activităţilor ce se vor realiza în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU