ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 86 din 26 aprilie 2016

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7448/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7448/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.39/2016, după cum urmează:

– funcţia publică de execuţie vacantă de auditor, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare din cadrul Compartimentului audit public intern, prevăzută la poz.41 în statul de funcţii, se transformă în auditor, clasa I, grad profesional superior;

– funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, studii superioare din cadrul Serviciului programe europene al Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, prevăzută la poz.52 în statul de funcţii, se transformă în inspector, clasa I, grad profesional superior;

– funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior, studii medii din cadrul Serviciului patrimoniu al Direcţiei de management, prevăzută la poz.91 în statul de funcţii, se transformă în consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare;

 postul vacant de personal contractual de execuţie, de consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Serviciului patrimoniu al Direcţiei de management, prevăzut la poz.92 în statul de funcţii, se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional II.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 mai 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 86

26/04/2016