HOTĂRÂRE

Nr. 87 din 30.05.2011

privind modificarea statului de funcţii pentru

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008;

            Examinând expunerea de motive nr. 5.874/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 9.983/2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr. 5.874/2011 al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobat conform anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 68/2011privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, după cum urmează:

a) la Secţia Cardiologie, nr. crt. XV- un post de asistent medical debutant, studii postliceale, de la poziţia nr. 37, se transformă în asistent medical principal, studii postliceale;

b) la Secţia Chirurgie Generală, nr. crt. XXVIII- un post de soră medicală principală, studii medii, de la poziţia nr. 57, se transformă în asistent medical principal, studii postliceale;

c) la Compartimentul Oftalmologie, nr. crt. XXXV-un post de asistent medical, studii postliceale, de la poziţia nr.11, se transformă în asistent medical principal, studii postliceale.

 (2) Prevederile alin.(1) vor intra în vigoare începând cu data de 01 iunie 2011.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

    Contrasemnează

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR