HOTĂRÂRE

Nr. 87 din 31.07.2012

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 8.524/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.524/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 13, art. 92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul Dan Manoliu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, orice prevedere contrară.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                           Cristina MITITELU