HOTĂRÂRE
Nr. 87 din 5.06.2013
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 184/2008 privind aprobarea unor proiecte de interes județean și a cheltuielilor legate de acestea

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Planului Local de Dezvoltare Durabilă a Județului Neamț- Agenda Locală 21 și ale Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007- 2013- Axa Prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniile majore de intervenție 3.2 ”Reabilitarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale” și 3.4 ”Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”;
Examinând expunerea de motive nr. 6.364/2013 a domnului Culiță Tărâță, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 5.952/OI/2013 a Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013- Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.364/2013 al Direcției Generale de Dezvoltare Județeană și al Direcției Generale Buget, Finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 1 și 2 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică alineatele (2) și (3) ale art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 184/2008, cu modificările și completările ulterioare, acestea urmând a avea următorul conținut:
”(2) Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitare și modernizare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ștefan cel Mare” în sumă de 25.486.365,96 lei, defalcată astfel:
– cheltuieli eligibile- 19.893.206,20 lei;
– cheltuieli neeligibile – 714.145,75 lei;
– T.V.A. total – 4.879.014,01 lei.
(3) Se aprobă contribuția proprie în proiectul ”Reabilitare și modernizare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ștefan cel Mare” în valoare de 5.991.023,89 lei, din care:
– cheltuieli eligibile- 397.864,13 lei;
– cheltuieli neeligibile – 714.145,75 lei;
– T.V.A. total – 4.879.014,01 lei”.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU