ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 87 din 29 aprilie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”

Piatra-Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 5868/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 1813 și nr. 1877/2015 ale Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5868/2015 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.1 şi  alin.(6) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, în vederea finanţării unei activităţi de interes judeţean, respectiv organizarea Concursului Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice „Ştefan Procopiu”, ce se va desfăşura în perioada 9-10 mai 2015.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 3.000 lei, în vederea realizării activității de interes județean de la alin.(1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 87.PDF