ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 87 din 26 aprilie 2016

privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Publice SALVAMONT Neamţ

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5228/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 47/2016 a Serviciului Public SALVAMONT Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5228/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1: Se modifică statul de funcţii al Serviciului Public SALVAMONT Neamţ, aprobat potrivit anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 120/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării postului vacant de salvator montan, gradul I, studii superioare, prevăzut la poz.2 în statul de funcţii, în salvator montan, gradul III, studii medii/generale.

     Art.2: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Serviciul Public SALVAMONT Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 87

26/04/2016