HOTĂRÂRE

Nr. 88 din 30.05.2011

privind numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

           Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5137/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 886173/2011 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

Văzând raportul de specialitate nr. 5137/2011 al Biroului Resurse Umane, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetaţeneşti;

      În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Începând cu data de 01 iunie 2011, doamna Cristina Păvăluţă se numeşte în funcţia publică de director general, gradul II al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

SECRETARUL JUDEŢULUI                                             

                                                                            Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR