HOTĂRÂRE

Nr. 88 din 31.07.2012 

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 18/2010

privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Roman Metropolitan”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Roman Metropolitan”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 18/2010;

Examinând expunerea de motive nr.8.209/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.209/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 11- 13, art. 91 alin. (1) lit. „e” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează, ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de administraţie al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Roman Metropolitan”, următoarele persoane:

1. domnul Bogdan Onu;

2. domnul Vasile-Ştefănuţ Ploscaru;

3. domnul Dorinel Ursărescu;

 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, art. 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 18/2010 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

     

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                                   

 

 

                            

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI,

          Cristina MITITELU