ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 88 din 29 aprilie 2015

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 precum şi estimările pentru anii 2016-2017 pentru Societatea Comercială DRUPO NEAMȚ S.A. în

reorganizare judiciară

      

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale  Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, precum şi ale Ordinului nr.2032/2013 al Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

 Examinând expunerea de motive nr. 4291/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 516/2015 a Societăţii Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. în reorganizare judiciară;

Văzând raportul de specialitate nr. 4291/2015 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

           În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2017 pentru Societatea Comercială DRUPO NEAMȚ S.A. în reorganizare judiciară, conform anexelor nr.1-8  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Direcţia Generală Buget Finanţe precum şi agentul economic prevăzut la art.1 vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 88.PDF