ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 88 din 26 aprilie 2016

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7.629/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.629/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, Sentinţa civilă nr.199/2016 a Tribunalului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se modifică statul de funcţii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, aprobat potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 76/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării postului de bibliotecar, studii medii, treapta profesională IA din cadrul Compartimentului evidenţa şi conservarea colecţiilor, prevăzut la poz.19 în statul de funcţii, în bibliotecar, studii superioare, grad profesional II.

 Art.2:  Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi conducerea Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 88

26/04/2016