HOTĂRÂRE

Nr. 89 din 30.05.2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a

Spitalului de Psihiatrie ”Sfântul Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6.098/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 1244/2011 a Spitalului de Psihiatrie ”Sfântul Nicolae”Roman;

Văzând raportul de specialitate nr. 6.098/2011 al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului de Psihiatrie ”Sfântul Nicolae” Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREȘEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

Contrasemnează

 SECRETARUL JUDEȚULUI

                                                                                                            Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR