HOTĂRÂRE

Nr. 89 din 31.07.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 64/2010 privind privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”CUIEJDEL”

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”CUIEJDEL”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 64/2010;

Examinând expunerea de motive nr. 8.212/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.212/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 11-13, art. 91 alin. (1) lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 64/2010 privind participarea judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”CUIEJDEL”, în sensul desemnării domnului Ciprian-Constantin Şerban ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”CUIEJDEL”.

Art.2: Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 64/2010 privind participarea judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”CUIEJDEL”, în sensul desemnării domnului Vasile Ştefănuţ Ploscaru ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Director al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”CUIEJDEL”.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                    Contrasemnează:

                                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                    Cristina MITITELU