ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 89 din 30 mai 2014

privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 5359/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5359/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reabilitare şi modernizare Secţie Boli Infecţioase – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ”, în valoare totală estimată de 9.141.148 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 3.823.214 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reabilitare şi modernizare Secţie Pediatrie – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ”, în valoare totală estimată de 14.901.672 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 7.590.876 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană, Direcţia Generală Buget-Finanţe, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

   PREŞEDINTE

     Culiţă TĂRÂŢĂ

 

            Contrasemnează:

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                Daniela SOROCEANU