ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                          

HOTĂRÂRE

Nr. 9 din 22.01.2010

 

privind aprobarea proiectului de interes judeţean

„Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 – ”Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, Domeniul de interventie 4.1. – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000;

Examinând expunerea de motive nr. 323/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 323/2010 al Direcției generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91, alin.(5), lit.”a”, pct.9 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1:Se aprobă proiectul cu titlul “Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi” .

Art. 2: Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul cu titlul ”Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Se aprobă valoarea totală a proiectului “Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi”   în sumă de 865.323,76 lei, defalcată astfel:

             – cheltuieli eligibile- 733.382,85 lei;

             – cheltuieli neeligibile- 0 lei;

             – TVA- 131.940,91 lei.

   Art.4: Se aprobă contribuţia proprie în proiectul “Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi” în valoare de 131.940,91 lei, din care:

             – cheltuieli eligibile- 0 lei;

             – cheltuieli neeligibile- 0 lei;

             -TVA- 131.940,91 lei.

     Art.5: Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Neamț a cheltuielilor conexe care vor interveni în derularea proiectului “Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale.

      Art.6: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                   Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR