JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

Nr.80 din 31.01.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 80/2008 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale ale acționarilor ale agenților economici de interes județean

 

      Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerile de motive nr. 13.550/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ şi nr. 708/2011 a domnilor consilieri judeţeni Dan Manoliu şi Tudorel Radu;

Văzând raportul de specialitate nr. 708/2011 al Direcției juridice, demisia domnului Valerică Fraţilă, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(2) lit. ”d”, art.92 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 80/2008, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Tudorel Radu cu domnul Dan Manoliu pentru a reprezenta Consiliul Județean Neamțși a exercita competențele și atribuțiile acționarului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societăţii Comerciale DRUPO S.A. Neamţ.

Art.2: Se modifică anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 80/2008, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Dan Manoliu cu domnul Tudorel Radu şi a domnului Valerică Frăţilă cu domnul Viorel Turcu pentru a reprezenta Consiliul Județean Neamțși a exercita competențele și atribuțiile acționarului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Judeţene APASERV S.A. Neamţ.

   Art.3: (1) Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea contractelor de reprezentare în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                       Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR