HOTĂRÂRE

Nr.9 din 16.01.2013

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Roman Metropolitan”

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Roman Metropolitan”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 18/2010;
Examinând expunerea de motive nr. 77/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 77/2013 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 11- 13, art. 91 alin. (1) lit. „e” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se desemnează domnul Alexandru Mihai ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de administraţie al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Roman Metropolitan”, în locul domnului Dorinel Ursărescu.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 18/2010 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU