ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 9  din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război

 

Consiliul judetean Neamt;

Având în vedere prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, ale Legii nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, precum şi ale Ordinului comun nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război;

Examinând expunerea de motive nr. 607/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 1088NT/2013 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate  nr. 607/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

 În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1: Se aprobă Programul de aprovizionare a populaţiei judeţului cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război, document clasificat secret de serviciu, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU