ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 9  din 29 ianuarie 2015

privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării unor construcţii aflate

în patrimoniul Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.483/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. A3815/2014 a Centrului Militar Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 483/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea  bunurilor de la art. 1 de către administratorul acestora, respectiv Centrul Militar Judeţean Neamţ.

(2) Se mandatează comandantul Centrului Militar Judeţean Neamţ să semneze şi să obţină, în numele proprietarului imobilului, toate documentele aferente autorizării executării lucrărilor de demolare.

Art.3 (1) Direcţia generală Buget Finanţe şi Centrul Militar Judeţean Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

                                                       Constantin IACOBAN

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                              Daniela SOROCEANU