ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 9 din 28 ianuarie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.269/2015 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun ale Societăţii Comerciale “TROLEIBUZUL” S.A., pentru unele categorii de pensionari, în anul 2016

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

      Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Examinând expunerea de motive nr. 1521/2016 a domnului Cristian Tomuleț, consilier județean;

      Văzând raportul de specialitate nr. 1521/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

   În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(5), lit. a), pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.269/2015 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun ale Societăţii Comerciale “TROLEIBUZUL” S.A., pentru unele categorii de pensionari, în anul 2016, după cum urmează:

”Se aprobă, începând cu data de 01.02.2016, gratuitatea la transportul public local de călători efectuat de Societatea Comercială „TROLEIBUZUL” S.A., pentru pensionarii având o pensie mai mică de 900 lei.”

Art.2: Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.269/2015 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun ale Societăţii Comerciale “TROLEIBUZUL” S.A., pentru unele categorii de pensionari, în anul 2016, după cum urmează:

”Gratuitatea va fi suportată în limita sumei de 630 mii lei, reprezentând acoperirea influenţelor financiare rezultate din acordarea gratuităţii la transportul public local de călători aprobată potrivit art. 1 şi se va asigura din bugetul Judeţului Neamţ ce va fi aprobat pentru anul 2016.”

      Art.3:   Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate şi va dispune aducerea ei la cunoştinţă publică, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU