HOTĂRÂRE

Nr.90 din 30.05.2011

privind încheierea unui acord de parteneriat în vederea realizării proiectului ”Un viitor mai bun pentru copiii defavorizaţi”

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 2- ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 ”Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”;

Examinând expunerea de motive nr. 5.873/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr.577/2011 a Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă a Arhiepiscopiei Iaşilor;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.873/2011 al Direcției generale programe şi dezvoltare rurală şi  al Direcţiei generale buget, finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă acordul de parteneriat dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă a Arhiepiscopiei Iaşilor în vederea realizării proiectului ”Un viitor mai bun pentru copiii defavorizaţi”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Un viitor mai bun pentru copiii defavorizaţi”în sumă de 2.029.500 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 607.198,50 lei, defalcată astfel:

           – cheltuieli eligibile- 314.060 lei;

          – co-finanţare de 2% –   20.295 lei;

          – TVA- 272.843,50 lei.

Art.3: Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ, pentru o perioadă de 3 ani după finalizarea proiectului, în valoare de 123.000 lei/an.

Art.4: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                        Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR