HOTĂRÂRE

Nr. 90 din 31.07.2012

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 31/2011

privind numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unor terenuri

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

                Având în vedere prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 8.128/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.128/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1: Se modifică alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 31/2011, comisia de negociere a preţurilor de cumpărare a terenurilor din Zona de protecţie cu regim sever a frontului de captare apă F2, sursa de captare a apei Vaduri, comuna Alexandru cel Bun urmând să-şi desfăşoare activitatea în următoarea componenţă:

          Domnul Adrian Bourceanu;

          Domnul Andrei Ignat;

          Doamna Iulia Şerban.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                        Contrasemnează:

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Cristina MITITELU