ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 90 din 29 aprilie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 125/2014 privind aprobarea unei asocieri cu Fundația Școlii nr.4 „Gaudeamus” Piatra-Neamț pentru realizarea unei acțiuni de interes județean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 6381/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 12/2015 a Fundației Gaudeamus a Școlii Gimnaziale „Elena Cuza” Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6381/2015 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.1 şi  alin.(6) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea denumirii din “Fundația Școlii nr.4 Gaudeamus Piatra-Neamț” în „Fundația Gaudeamus a Școlii Gimnaziale „Elena Cuza” Piatra-Neamţ” în tot cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.125/2014, precum și în Acordul de asociere anexă la aceasta.

Art.2: Se modifică art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.125/2014, după cum urmează:

„Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 10.600 lei”.

            Art.3: Se aprobă modificarea acordului de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.125/2014, conform actului adițional prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 90.PDF