HOTĂRÂRE

Nr. 91 din 30.05.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 5.919/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ nr. 520/2011;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.919/2011 al Direcţiei juridice şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, în vederea organizării în municipiul Piatra-Neamţ, în perioada 1-4 septembrie 2011, a Târgului de Carte LIBRIS NEAMŢ 2011, ediţia I, acţiune de interes public judeţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de interes public judeţean de la alin. (1), în cuantum de 20 mii lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 15.06.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                      

                                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI