HOTĂRÂRE

Nr. 91 din 31.07.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2012 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 8.662/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 6.201/2012 a Comunei Alexandru cel Bun;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.662/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă suplimentarea contribuţiei financiare a Judeţului Neamţ în  vederea finalizării unor lucrări de investiţii la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani ce fac obiectul acordului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2012 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun, cu 200.000 lei, urmând ca suma totală alocată de Judeţul Neamţ în cadrul asocierii să fie de 400.000 lei.

Art.2: (1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul juridic, contencios, relaţii publice, va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2012.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

                                                                     Culiţă TĂRÂŢĂ

         

               CONTRASEMNEAZĂ:

                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                  Cristina MITITELU