HOTĂRÂRE
Nr.91 din 5.06.2013

privind aprobarea proiectului “Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii şi serviciilor de administraţie publică la nivelul regiunii vest din judeţul Neamţ” şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere:
– prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” – „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 3.2.1, Apel 3”;
– procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007;
– prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
– prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 6486/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 6486/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.”a”, pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă proiectul "Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii si serviciilor de administraţie publică la nivelul regiunii vest din judeţul Neamţ", din cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” 2007- 2013, „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 3.2.1., Apel 3”, precum şi documentaţia tehnico-economică aferentă acestuia, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă cheltuielile totale ale proiectului în valoare de 6.734.605,00 lei (inclusiv TVA), din care:
a. Cheltuieli eligibile nerambursabile, inclusiv TVA: 6.599.912,90 lei;
b. Co-finanţarea proiectului asigurată de Consiliul Judeţean Neamţ: 134.692,10 lei (inclusiv TVA);
c. Cheltuieli neeligibile 0,00 lei.
Art.3: Se aprobă participarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în calitate de Lider, la implementarea proiectului “Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii si serviciilor de administraţie publică la nivelul regiunii vest din judeţul Neamţ”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice, 2007-2013, Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 3.2.1, Apel 3” alături de partenerii: oraşul Bicaz şi comunele Bicazu-Ardelean, Bicaz-Chei, Borca, Dămuc, Dobreni, Farcaşa, Grinţieş, Hangu, Negreşti, Pipirig, Pîngăraţi, Poiana Teiului, Tarcău, Taşca, conform condiţiilor din Acordul de parteneriat, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4: Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze Acordul de parteneriat pentru proiectul mai sus menţionat având ca Lider Consiliul Judeţean Neamţ.
Art. 5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU