ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 91 din  30 mai 2014

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 precum şi estimările pentru anii 2015-2016 pentru Compania Judeţeană APA SERV S.A.

      

 Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale  Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013, precum şi ale Ordinului nr.2032/2013 al Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

 Examinând expunerea de motive nr. 6025/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 4289, respectiv nr. 9808/2014 ale Companiei Judeţene APA SERV S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 6025/2014 al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Judeţene APA SERV S.A. nr. 12/2013, Hotărârea nr. 3/2013 a Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară AQUA NEAMŢ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

             În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, precum şi estimările pentru anii 2015-2016 pentru Compania Judeţeană  APA SERV S.A, conform anexelor nr.1-8  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Direcţia Generală Buget Finanţe precum şi agentul economic prevăzut la art.1 vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

            

            Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

       Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 91.PDF