ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 91 din 29 aprilie 2015

privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6743/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 16665/2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6743/2015 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Biroului resurse umane, Hotărârea nr. 49/2015 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexelor nr.1 și 1a-1g care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și care înlocuiesc anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 (2) Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexelor nr.2.1-2.7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și care înlocuiesc anexele nr. 2.2-2.8 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Anexa nr. 2.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează valabilitatea.

  Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 mai 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia generală buget finanţe şi Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL  JUDEŢULUI 

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 91.PDF