HOTĂRÂRE

Nr. 92  din 30.05. 2011

privind aprobarea unei asocieri  cu Asociaţia Învăţătorilor Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 5785/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 495 şi 502/2011 ale Asociaţiei Învăţătorilor Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5785/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Învăţătorilor Neamţ, în vederea realizării acţiunii de interes public judeţean ”Ziua Învăţătorului 2011”, la Piatra-Neamţ, în data de 30 iunie 2011.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 5.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Asociaţia Învăţătorilor Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere, până la data de 15 iunie 2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR