HOTĂRÂRE

Nr. 92 din 31.07.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 49/2012 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 5.743/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 37/2012 a Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.743/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5), lit.”a”, pct.2, alin. (6) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Începând cu data de 01.08.2012, se aprobă suplimentarea contribuţiei financiare a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării cheltuielilor de personal pentru realizarea obiectului acordului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 49/2012, cu suma de 5.000 lei/lună.

Art.2: (1) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul juridic contencios, relaţii publice  va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 49/2012.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                 Cristina MITITELU