HOTĂRÂRE
Nr. 92 din 5.06. 2013
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul Judeţului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
Examinând expunerea de motive nr. 6547/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 69/2013 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 6547/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, adresa nr. 302/2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(5) lit.”a” pct.8 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Neamţ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 27/2011 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Neamţ.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU