ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 92 din  29 aprilie 2015

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ și acordarea unui mandat

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii asistenţei sociale nr.292/2011, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6651/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită pe baza solicitării nr.16665/2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6651/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, Hotărârea nr.50/2015 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se mandatează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț să exercite, în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială Județul Neamț, competențele legale referitoare la implementarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități acordate în centrele rezidențiale pentru persoane cu dizabilități din subordinea Consiliului Județean Neamț.

Art.3: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 176/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

            Art.4: (1) Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 92.PDF