ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 92 din 26 aprilie 2016

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Doljeşti în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 7.037/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 3.544 şi 3.905/2016 ale primarului Comunei Doljeşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.037/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. „a” şi „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Doljeşti, prin Consiliul Local al Comunei Doljeşti, în vederea organizării şi realizării în comun a acţiunii “Sărbătoarea tinerilor” care va avea loc în data de 7 mai 2016, în satul Buruieneşti, comuna Doljeşti.

    (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 35.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Doljeşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 92

26/04/2016

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 92 .PDF