HOTĂRÂRE

Nr. 93 din 30.05.2011

privind aprobarea unei asocieri  cu Asociaţia Children Forever în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 5492/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei  Asociaţiei Children Forever;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5492/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Children Forever, în vederea finanţării participării grupului vocal ”Children Forever” la Festivalul Internaţional de Muzică pentru Copii ”Magic Muzic Days” Paris-2011-ediţia a II-a, în perioada 27 iulie -2 august 2011.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 8.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Asociaţia Children Forever, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere, până la data de 15 iunie 2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR