HOTĂRÂRE

Nr.____ din ______________2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 33/2012 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unui proiect de interes public

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Examinând expunerea de motive nr. 8.664/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 12.482/2012 a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, însuşită de Primăria Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.664/2012 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului juridic contencios, relaţii publice precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Semodifică alin. (1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 33/2012, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea achiziţionării a patru ascensoare pentru bolnavi, două de 1600 kgf şi două de 320 kgf, la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman.”  

Art.2: Se modifică art. II – Obiectul asocierii din acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 33/2012, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Obiectul asocierii îl constituie finanţarea achiziţionării a patru ascensoare pentru bolnavi, două de 1600 kgf şi două de 320 kgf, la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman.”

Art.3: (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                              Cristina MITITELU