HOTĂRÂRE
Nr. 94 din 5.06.2013
privind numirea temporară a directorului-manager al
Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ şi demararea concursului de proiecte de management pentru ocuparea acestei funcţii

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
Examinând expunerea de motive nr. 5.322/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 5.322/2013 al Biroului resurse umane, adresele nr.57/2013 a Institutului de Filologie Română ”A. Philippide” Iaşi-Academia Română-Filiala Iaşi şi nr.638/2013 a Bibliotecii Central Universitare ”Mihai Eminescu” Iaşi, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Domnul Constantin Bostan se numeşte temporar în funcţia de director-manager al Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, începând cu data de 06 iunie 2013, până la data începerii executării noului contract de management.
(2) Pe perioada exercitării temporare a funcției de la alin. (1), domnul Constantin Bostan urmează a beneficia de o remuneraţie în cuantum de 3.533 lei.
Art.2: (1) Se aprobă caietul de obiective pentru organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcţiei de director-manager al Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă perioada pentru care urmează a se încheia contractul de management, respectiv 5 ani.
Art.3: Se aprobă regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului de director-manager al Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se constituie comisia de concurs, care va analiza proiectele de management depuse pentru activitatea Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ în următoarea componenţă :
Preşedinte: – Vasile Pruteanu, consilier judeţean-reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;
Membri: – Ioana Otilia Repciuc, cercetător ştiinţific- Institutul de Filologie Română”A. Philippide” Iaşi-Academia Română-Filiala Iaşi;
– Julieta Manolache, şef serviciu Ştiinţe Umaniste din cadrul Bibliotecii Central Universitare ”Mihai Eminescu” Iaşi .
Art.5: Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management, în următoarea componenţă:
Preşedinte: – Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ- reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;
Membri: – Elena Tamba, cercetător ştiinţific- Institutul de Filologie Română”A. Philippide” Iaşi-Academia Română-Filiala Iaşi;
– Delia Bucos, bibliotecar- Serviciul Catalogare din cadrul Bibliotecii Central Universitare ”Mihai Eminescu” Iaşi .
Art.6: Se aprobă condiţiile de participare şi bibliografia concursului, conform anexelor nr.3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREȘEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEȚULUI
Cristina MITITELU