ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 93 din  30  mai 2014

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6622/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Ordinului nr. 649/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a adresei nr. 1059/2014 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, precum şi a adresei nr. 551/2014 a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6622/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se rectifică anexa nr. 1-  Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2014 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării Secţiunii de Dezvoltare cu suma de 1.426 mii lei, după cum urmează:

a.             la partea de venituri, la Subvenţii- Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, capitolul bugetar 42.02 ”Subvenţii de la bugetul de stat”, subcapitolul 42.02.65 ”Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală”;

b.             la partea de cheltuieli, la capitolul bugetar 84.02 ”Transporturi”, subcapitolul 84.02.03 ”Transport rutier”, paragraful 84.02.03.01 ”Drumuri şi poduri”, cheltuieli de capital, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art. 71.01 ”Active fixe”, la alin. 71.01.01 ”Construcţii”;

Art.2: Se rectifică anexa nr. 2-  Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării Secţiunii de funcţionare cu suma de 58 mii lei, la următoarele instituţii sau servicii publice de interes judeţean:

a.      Bugetul Teatrului Tineretului Piatra Neamţ se majorează cu suma de 50 mii lei, astfel:

a.1. -la partea de venituri, la Venituri curente, pct.C Venituri nefiscale, C2, Vânzări de bunuri şi servicii, capitolul bugetar 33.10 ”Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.50 ”Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”;

a.2. -la partea de cheltuieli, la capitolul bugetar 67.10 ”Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul 67.10.03 ”Servicii culturale”, paragraful 67.10.03.04 ”Instituţii publice de spectacole şi concerte”, titlul 20  ”Bunuri şi servicii”, la următoarele articole şi alineate:

        a.2.1– art.20.01 ”Bunuri şi servicii”, cu suma de 35 mii lei, astfel:

                    a.2.1.1.- alin. 20.01.01 ”Furnituri de birou”, cu suma de 1 mie lei;

                    a.2.1.2.- alin. 20.01.02 ”Materiale pentru curăţenie”, cu suma de 1 mie lei;

                    a.2.1.3.- alin. 20.01.03 ”Încălzit, iluminat şi forţă motrică”, cu suma de 10 mii lei;

                    a.2.1.4.- alin. 20.01.05 ”Carburanţi şi lubrefianţi”, cu suma de 3 mii lei;

                    a.2.1.5.- alin. 20.01.09 ”Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional”, cu suma de 10 mii lei;                     

                    a.2.1.6.- alin. 20.01.30 ”Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”, cu suma de 10 mii lei;

        a.2.2.- art. 20.02 ”Reparaţii curente”, cu suma de 1 mie lei;

        a.2.3.- art. 20.05 ”Bunuri de natura obiectelor de inventar”, alin. 20.05.30 ”Alte obiecte de inventar”, cu suma de 2 mii lei;

        a.2.4.– art. 20.30 ”Alte cheltuieli”, alin. 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, cu suma de 12 mii lei.

b. Bugetul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman se majorează cu suma de 8 mii lei, astfel:

b.1. -la partea de venituri, la Venituri curente, pct.C Venituri nefiscale, C2 Vânzări de bunuri şi servicii, capitolul bugetar 33.10 ”Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.13 ” Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate”;

b.2. –la partea de cheltuieli, la capitolul bugetar 68.10 ”Asigurări şi asistenţă socială”, subcapitolul 68.10.04 ”Asistenţă acordată persoanelor în vârstă”, titlul 20 ”Bunuri şi servicii”, art.20.01 ”Bunuri şi servicii”, alin. 20.01.30 ”Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”.

        Art.3: Se rectifică anexa nr. 3- Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2014 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, în sensul majorării cu suma de 1.426 mii lei, la capitolul bugetar 84.02 ”Transporturi”, pct.A ”Lucrări în continuare, , după cum urmează:

a.  se majorează suma prevăzută la următoarele poziţii:

          poziţia nr. 4- Modernizare DJ 157A Dulceşti- Talpa, km.0+000- 12+000, cu suma de 100 mii lei;

          poziţia nr. 8- Modernizare DJ 156C Tazlău- Casa de copii, km. 2+335- 5+426, cu suma de 200 mii lei;

          poziţia nr. 11- Modernizare DJ 157J Podoleni- Negriteşti, km. 3+400- 12+446, cu suma de 250 mii lei;

          poziţia nr. 12- Modernizare DJ 157A Dulceşti- Talpa, km. 12+000-19+960, cu suma de 256 mii lei;

          poziţia nr. 14- Modernizare DJ 155G Bodeşti- Cîrligi, km. 7+400- 13+600, cu suma de 300 mii lei;

b.      se introduce o poziţie nouă, cu nr. 17- Modernizare DJ 155B Bodeşti- Urecheni, km. 0+000- 6+000, căreia i se alocă suma de 320 mii lei.

 

 

Art.4: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completări ulterioare.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe, Direcţia generală de dezvoltare Judeţeană, Teatrul Tineretului Piatra Neamţ şi Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                       

                   Contrasemnează

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                           Daniela SOROCEANU