ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 93 din  29 aprilie 2015

pentru aprobarea Raportului privind stadiul îndeplinirii, în anul 2014,

a măsurilor din Programul de gestionare a calităţii aerului pentru localitățile Piatra-Neamț, Roman și Horia

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, republicată, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

Examinând expunerea de motive nr. 3028/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 1201/2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3028/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.9 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă Raportul privind stadiul îndeplinirii, în anul 2014, a măsurilor din Programul de gestionare a calităţii aerului pentru localitățile Piatra-Neamț, Roman și Horia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 93.PDF