ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 93 din 26 aprilie 2016

privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ în vederea realizării unor acţiuni de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4591/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 5/2016 a  Clubului Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4591/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale şi al Direcţiei de Management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ, în vederea realizării unor acţiuni prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la inaugurarea Bazei Hipice ”Virgil Bărbuceanu” din Piatra Neamţ, respectiv Finala Campionatului Naţional la categoriile B, C, D, E, F şi Concursul Internaţional – Trofeul ”Virgil Bărbuceanu”, manifestări care vor avea loc în intervalul 10-14 august 2016, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru organizarea competiţiilor prevăzute la alin.1, în cuantum de 70.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 93

26/04/2016

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 93 .PDF